MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 27/28 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | [27] | 28