MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 26/28 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [26] | 27 | 28