MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 25/28 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [25] | 26 | 27 | 28