MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 24/28 
20 | 21 | 22 | 23 | [24] | 25 | 26 | 27 | 28