MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 23/28 
19 | 20 | 21 | 22 | [23] | 24 | 25 | 26 | 27