MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 22/28 
18 | 19 | 20 | 21 | [22] | 23 | 24 | 25 | 26