MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 21/28 
17 | 18 | 19 | 20 | [21] | 22 | 23 | 24 | 25