MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 20/28 
16 | 17 | 18 | 19 | [20] | 21 | 22 | 23 | 24