MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 19/28 
15 | 16 | 17 | 18 | [19] | 20 | 21 | 22 | 23