MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 18/28 
14 | 15 | 16 | 17 | [18] | 19 | 20 | 21 | 22