MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 17/28 
13 | 14 | 15 | 16 | [17] | 18 | 19 | 20 | 21