MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 16/28 
12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20