MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 15/28 
11 | 12 | 13 | 14 | [15] | 16 | 17 | 18 | 19