MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 14/28 
10 | 11 | 12 | 13 | [14] | 15 | 16 | 17 | 18