MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 13/28 
9 | 10 | 11 | 12 | [13] | 14 | 15 | 16 | 17