MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 12/28 
8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16