MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 11/28 
7 | 8 | 9 | 10 | [11] | 12 | 13 | 14 | 15