MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 10/28 
6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14