MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 9/28 
5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13