MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 8/28 
4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12