MLTS 2014 - Schiesspl. Rueschegg-Graben 7/28 
3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11